Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO art. 13

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –
zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
I. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również „ADO”, „VENNEKER”,
„Administrator”) jest VENNEKER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-284),
Al.Krakowska 48/52, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000528055, NIP: 8971802829, REGON:
022521489;
II. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także
przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail:
biuro@venneker.pl lub na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „RODO”.
III. ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:
a) Przetworzenia złożonych przez Państwa zapytań poprzez formularz kontaktowy na
stronie www.venneker.pl;
b) Realizacji umowy/zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz w celach prowadzenia
wzajemnych rozliczeń, a także w celu podjęcia współpracy z dostawcami i innymi
podmiotami, z którymi VENNEKER współpracuje w ramach prowadzonej działalności;
c) Konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) Weryfikacji Państwa zdolności i wiarygodności płatniczej w bazach danych
udostępnianych przez biura informacji gospodarczej oraz wywiadownie gospodarcze, brokerów ubezpieczeniowych i inne podmioty zajmujące się oceną ryzyka, w tym np. zakłady ubezpieczeń i inne;
e) Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym także złożeniu oferty;
f) Prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych;
g) Badania satysfakcji oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych im usług
i produktów celem optymalizacji oferty;
h) Zapewnienia władzom publicznym współpracy na mocy przepisów prawa i w zakresie
dopuszczalnym przez prawo;
i) Wykonania obowiązków rozliczeniowo-podatkowych.
IV. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 Umowa współpracy lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z przepisami o rachunkowości (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
 Państwa zgoda wyrażona na przesyłanie informacji, w tym marketingowych,
handlowych, a także udzielona w celu oceny zdolności i wiarygodności płatniczej (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);

 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
V. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji
opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 okres trwania umowy,
 okres wykonywania obowiązków prawnych oraz okres, w którym przepisy
prawa
nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 okres do momentu wycofania zgody,
 okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

VI. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy
przekazać – poza osobami upoważnionymi przez VENNEKER – innym podmiotom, w tym
podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, które świadczą na naszą rzecz usługi,
prawnicze, informatyczne, windykacyjne, biurom informacji gospodarczej, naszym
podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu
realizacji umowy na Państwa rzecz, a także podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w
ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych
Państwu usług i produktów oraz wsparcia naszej bieżącej działalności. Ponadto VENNEKER
będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać
będzie z przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
VII. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez VENNEKER monitoringu wizyjnego na terenie
spółki, informujemy, że VENNEKER zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa
wizerunku, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów VENNEKER oraz
ich mienia oraz rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane kancelarii
prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej. Państwa dane
osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak
niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.
Przebywając na terenie spółki VENNEKER zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych
osobowych w postaci Państwa wizerunku.
VIII. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych
danych; żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w
art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w
art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść
skargę do organu nadzorczego.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

IX. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie niezbędnym do
zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
X. ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Polityka cookies

Informujemy, iż nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Każdy użytkownik odwiedzający nasz serwis wyraża zgodę na używanie cookies i może indywidualnie określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.
Gromadzone przez nas dane służą wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies nie są przez nas wykorzystywane w celach kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, poczty, czy też telefonu. Używamy ciasteczek w celu poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających.
Informacje zebrane w plikach cookies przechowywane są przez czas nieokreślony i służą jako materiał pomocniczy administrowania systemem. Udostępniane są one wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwisem. Dane zawarte w plikach cookies mogą służyć do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu, jednak generowane statystyki nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Firma Venneker Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies, wysyłanych przez inne strony www, do których odnośniki umieszczone zostały na stronach serwisu.
Rodzaje zbieranych danych osobowych poprzez serwis venneker.pl:
Podczas rejestracji – podczas rejestracji na naszym serwisie prosimy odwiedzającego o podanie swoich danych osobowych oraz danych o innym charakterze. Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Po rejestracji istnieje możliwość wglądu do umieszczonych przez siebie informacji, poprawiania ich i usuwania.
Automatyczne – są to dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować użytkownika, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy typ przeglądarki i służą one do mierzenia ruchu użytkowników na stronie (za pomocą kodu Google Analytics – Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html).

Podczas kontaktu z nami – Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie, nie są pobierane żadne pliki cookies.
Pliki cookies
Pliki cookies są to tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.
Wykorzystanie plików cookies na stronach internetowych www.venneker.pl:
• pliki umożliwiające korzystanie z serwisu
• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
• pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
• wtyczki wygenerowane przez serwis społecznościowy Facebook.com (właścicielem jest Facebook Inc 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), które umożliwiają bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerami Facebook
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
• pliki cookies w Google Analytics (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
• zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie niektórych treści w przyszłości.
Jak wyłączyć obsługę cookies:
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Informujemy, iż nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Każdy użytkownik
odwiedzający nasz serwis wyraża zgodę na używanie cookies i może indywidualnie określić
warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.
Gromadzone przez nas dane służą wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane
osobom trzecim. Pliki cookies nie są przez nas wykorzystywane w celach kontaktu z
użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, poczty, czy też telefonu. Używamy ciasteczek
w celu poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających.
Informacje zebrane w plikach cookies przechowywane są przez czas nieokreślony i służą jako
materiał pomocniczy administrowania systemem. Udostępniane są one wyłącznie osobom
upoważnionym do administrowania serwisem. Dane zawarte w plikach cookies mogą służyć do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu, jednak generowane statystyki nie
zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Firma Venneker Polska
Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies, wysyłanych przez inne strony www, do
których odnośniki umieszczone zostały na stronach serwisu.
Rodzaje zbieranych danych osobowych poprzez serwis venneker.pl:
Podczas rejestracji – podczas rejestracji na naszym serwisie prosimy odwiedzającego o podanie
swoich danych osobowych oraz danych o innym charakterze. Rejestracja i przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolne. Po rejestracji istnieje możliwość wglądu do umieszczonych przez
siebie informacji, poprawiania ich i usuwania.
Automatyczne – są to dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować użytkownika,
takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy typ przeglądarki i służą one do mierzenia ruchu
użytkowników na stronie (za pomocą kodu Google Analytics – Polityka ochrony prywatności
Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html).
Podczas kontaktu z nami – Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony
na naszej stronie, nie są pobierane żadne pliki cookies.
Pliki cookies

Pliki cookies są to tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane
przez serwer na dysku Twojego komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.
Wykorzystanie plików cookies na stronach internetowych www.venneker.pl:
 pliki umożliwiające korzystanie z serwisu
 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu

 pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach serwisu
 wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
z serwisu
 wtyczki wygenerowane przez serwis społecznościowy Facebook.com (właścicielem jest
Facebook Inc 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), które umożliwiają
bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerami Facebook
 funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika
ustawień
 pliki cookies w Google Analytics (więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
 zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie niektórych treści w przyszłości.

Jak wyłączyć obsługę cookies:

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu
ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać
plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron
internetowych.
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach
dostępne są na poniższych stronach:
Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox >
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz
anie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042