Napisz do nas
biuro@venneker.pl

Zadzwoń do nas
+48 22 299 49 04

Oferty Pracy

Aktualnie nie prowadzimy procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla ubiegających się o pracę w naszej firmie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest VENNEKER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.Krakowska 48/52 (VENNEKER).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”, w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę.

Spółka może ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji, po czym  zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VENNEKER Polska sp.  z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VENNEKER Polska sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.