Napisz do nas
biuro@venneker.pl

Zadzwoń do nas
+48 22 299 49 04

Skup i Sprzedaż

Skup i sprzedaż trzody chlewnej

W zakresie dystrybucji żywca wieprzowego nadzorujemy i koordynujemy skup, transport oraz sprzedaż Państwa tuczników. Korzystne warunki cenowe, a także szybkie rozliczenia ubojowe oraz sprawne płatności należą do jednych z wielu zalet, które możemy Państwu zaoferować w ramach skupu trzody chlewnej.

Nasi przedstawiciele handlowi są aktywni na terenie całego kraju.

Do Państwa dyspozycji oddajemy kompetentną osobę kontaktową koordynującą wspólnie z logistykiem cały proces sprzedaży, transportu, a następnie rozliczenia poubojowego trzody chlewnej.

Nasza Spółka współpracuje z wieloma ubojniami w celu wynegocjowania najkorzystniejszych dla Państwa cenowo warunków. Prowadzimy skup i sprzedaż tuczników ze stref wyznaczonych w związku z epizootią ASF w kraju: białej, żółtej i czerwonej.

 

Sprzedaż żywca wieprzowego

Niezależnie od tego, jaką ilość trzody chlewnej chcecie Państwo zgłosić do sprzedaży lub też wprowadzić krótkoterminowe zmiany w ilościach – nasz niezawodny zespół dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować skup żywca wieprzowego.

Jesteśmy w stanie szybko i elastycznie reagować na Państwa potrzeby i wymagania. Dzięki wykorzystaniu doskonale wyposażonych pojazdów i przeszkolonych kierowców dostarczamy Państwa zwierzęta zawsze w sposób humanitarny i bezpieczny.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. DEFINICJE
 1. „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej OWS mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów i usług stanowiących przedmiot działalności handlowej VENNEKER POLSKA Sp. z o.o. (dalej Sprzedawca), na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub rolniczą (dalej Kupujący).
 2. Sprzedawca zawiera z Kupującym umowy sprzedaży w formie pisemnej lub ustnie. Umowa zostaje zawarta werbalnie i jest wiążąca dla Stron, gdy Kupujący w sposób dorozumiany poprzez przyjęcie towaru wyraża zgodę na poniższe warunki sprzedaży.
 3. Odbiegające albo sprzeczne z niniejszymi OWS warunki sprzedaży do Kupującego nie są w żadnym wypadku wiążące dla Sprzedawcy, o ile nie zostały one przez Sprzedawcę potwierdzone na piśmie.
 4. OWS mają stanowić uzupełnienie warunków sprzedaży zawartych w umowach pomiędzy Stronami. W przypadku konfliktu zapisów, pierwszeństwo ma treść zawartej umowy sprzedaży.
 
II. ZAMAWIANIE TOWARU
 1. Zamówienie może zostać przesłane/złożone Sprzedawcy w formie pisemnej – na druku zamówienia, mailem lub też przekazane telefonicznie bezpośrednio do biura Sprzedawcy lub do jednego z przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.
 2. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), gdy dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.
 3. Przyjęcie zamówienia może nie być wiążące dla Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
 4. Sprzedawca może w toku indywidualnej decyzji Zarządu dokonać sprzedaży towaru/usług podmiotom, o których mowa w ust. 3.
 
III. DOSTAWA TOWARU, BRAKI ILOŚCIOWE, WIDOCZNE WADY TOWARU, REKLAMACJE
 1. Sprzedawca dostarcza towar lub świadczy usługę Kupującemu na własny koszt, chyba że zawarta z Kupującym umowa określa inny sposób dostarczenia towaru/świadczenia usługi.
 2. Dostawy są realizowane na podstawie tygodniowych planów oraz na podstawie indywidualnych zleceń/zamówień składanych przez Kupujących. O ile nie wystąpią żadne przeszkody (brak towaru, nieterminowe podjęcia towaru przez przewoźnika, zablokowanie przewozu towaru przez służby weterynaryjne i inne), Sprzedawca dołoży starań, aby Kupujący otrzymał zamówiony towar w przeciągu 7 dni roboczych od dnia, którym miał być dostarczony towar. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dostawa nie może być zrealizowana zgodnie z zamówieniem, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego w celu uzgodnienia innego terminu realizacji dostawy.
 3. Towar, w przypadku dostawy realizowanej przez Sprzedawcę, dostarczany jest przez Przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedawcy lub Przewoźnika zorganizowanego przez Kupującego lub samego Kupującego, w miejsce przez Kupującego wskazane.
 4. Kupujący jest zobligowany do skontrolowania stanu dostarczonego towaru/jakości wykonanej usługi oraz w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, zgłosić je Sprzedawcy.
 5. W przypadku sprzedaży:

   

  5.1. Warchlaków:

   

  5.1.1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych warchlaków Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Sprzedawcę, załączając do tego dokumentację fotograficzną lub inny rodzaj dowodu, nie później jednak niż 24 h od momentu odebrania zwierząt. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać przesłane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@venneker.pl lub właściwemu przedstawicielowi handlowemu Sprzedawcy pod rygorem odrzucenia.

  5.1.2. Dokumentacja fotograficzna warchlaków, o której mowa w punkcie powyżej musi spełniać poniższe wymagania, pod rygorem nieuznania złożonej reklamacji przez Sprzedawcę:

  * – wyraźne zdjęcie każdego reklamowanego zwierzęcia, na którym widnieje jego indywidualne oznaczenie, np. numer narysowany kredką/sprayem,

  ** – zdjęcie wskazywanej wady, o ile jest to wada widoczna z zewnątrz, np. przepuklina, wypadnięty odbyt, guz, narośl itp.,

  ***- wyraźne zdjęcie kolczyka stada, z którego pochodzą reklamowane zwierzęta.

  5.1.3. W przypadku zastrzeżeń co do ilości, stanu zwierząt lub innych uwag zgłaszanych w momencie wydania warchlaków z samochodu Sprzedawcy – Kupujący zobowiązany jest wnieść stosowne uwagi do dokumentu potwierdzającego dostawę i sporządzić protokół z udziałem Przewoźnika, zawiadamiając niezwłocznie Sprzedawcę o swych zastrzeżeniach. W celu dokonania właściwej oceny zgłoszonych zastrzeżeń, Sprzedawca może poprosić dodatkowo o przesłanie dokumentacji fotograficznej lub innej potwierdzającej zgłoszenie zastrzeżeń pod rygorem ich nieuznania. Jeśli Kupujący nie zgłosił zastrzeżeń podczas odbioru warchlaków uważa się, iż zwierzęta zostały dostarczone bez zastrzeżeń co do ilości, wagi i stanu.

  5.1.4. Niedotrzymanie terminów na zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1) i 3), może pozbawić Kupującego możliwości uznania ich przez Sprzedawcę w przyszłości.

  5.2 Tuczników:

  5.2.1. Za organizację transportu tuczników do Kupującego odpowiada Sprzedawca, który wspomaga się usługami profesjonalnych przewoźników. Kupujący może zorganizować transport zakupywanych zwierząt na własną rękę.

  5.2.2. Jeżeli podczas transportu dojdzie do uszkodzenia lub padnięcia zwierzęcia, odpowiedzialność za taką sztukę ponosi Sprzedawca, w przypadku transportu zorganizowanego przez niego. Niniejsza odpowiedzialność jest po stronie Kupującego, jeżeli transport został przez niego zorganizowany.

  5.2.3. Po stronie Sprzedawcy leży odpowiedzialność za skompletowanie wymaganej dokumentacji weterynaryjnej (w tym świadectwa zdrowia, łańcuch żywnościowy) i do dołączenie jej do każdego transportu trzody chlewnej.

  5.2.4. Tuczniki sprzedawane Kupującemu są oznakowane numerem kodowym zgodnie z wymogami weterynaryjnymi, powinny być czyste, nie karmione 12 godzin przed odbiorem, w dobrej kondycji, bez obić i widocznych objawów choroby.

  5.2.5. Sprzedawca ponosi następstwa wad trzody chlewnej w szczególności zakwestionowanej przez służby weterynaryjne z powodu występowania wnętrów, zapachu rybiego, błędów żywieniowych, różycy i innych wad ukrytych. Rozliczenie takich sztuk z Kupującym następuje według ich wartości rzeczywistej.

  5.2.6. W przypadku załadunku tuczników oznaczonych jako warunkowe Sprzedawca oświadcza, że podejmuje ryzyko związane z możliwością utylizacji tych zwierząt przez służby weterynaryjne w ubojni.

  5.2.7. Kupujący, po dokonaniu uboju zwierząt, przesyła Sprzedawcy tzw. raport poubojowy zawierający informację o jakości dostarczonych zwierząt (np. waga, wybojowość, mięsność i inne parametry) oraz inne dokumenty wskazujące, np. koszty utylizacji, konfiskatę niezdatnych do spożycia sztuk, wyszczególniające zwierzęta chore lub posiadające inne defekty, które kwalifikują je jako niezdatne do spożycia. Na podstawie tych dokumentów Kupujący wskazuje Sprzedawcy ostateczną wartość zakupionej i ubitej grupy zwierząt.

  5.3. Mieszanek paszowych:

  5.3.1. Za organizację transportu mieszanek paszowych do Kupującego odpowiada Sprzedawca. Mieszanki paszowe dostarczane są do miejsca wskazanego przez Kupującego bezpośrednio przez działających na zlecenie Sprzedawcy producentów mieszanek paszowych (ich transportem).

  5.3.2. W przypadku kwestionowania jakości dostarczonej mieszanki paszowej, zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili wykrycia wady.

  5.3.3. Zgłoszenie reklamacyjne może nastąpić w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej (e-mail), a także telefonicznie przedstawicielowi Sprzedawcy.

  5.3.4. W razie zgłoszenia reklamacyjnego osobiście przez Kupującego, pracownik Sprzedawcy zobowiązany jest sporządzić na tę okoliczność protokół.

  5.3.5. W przypadku reklamacji jakościowej, podstawą roszczeń Kupującego mogą być jej badania wykonane z prób pobranych w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub przedstawiciela/kierowcy firmy, która mieszankę dostarczyła.

  5.3.6. W przypadku zastrzeżeń co do ilości, jakości lub stanu opakowania dostarczonej mieszanki paszowej, w momencie wydania jej z samochodu producenta mieszanki paszowej, Kupujący pod rygorem utraty uprawnień do uznania reklamacji, zobowiązany jest wnieść stosowne zastrzeżenia do dokumentu potwierdzającego dostawę mieszanki paszowej i sporządzić protokół z udziałem pracownika firmy paszowej/przewoźnika, zawiadamiając niezwłocznie Sprzedawcę o swych zastrzeżeniach. Jeśli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń podczas odbioru mieszanki paszowej uważa się, że została ona dostarczona bez braków i wad.

  5.4. Zboża:

  5.4.1. Sprzedawca na zamówienie Kupującego i na warunkach z nim ustalonych, organizuje transakcję kupna-sprzedaży zboża.

  5.4.2. Za organizację załadunku oraz transport zboża odpowiada Sprzedawca, chyba, że Strony ustalą inaczej.

  5.4.3. Jakość zboża jest oceniana na podstawie badania pobranych prób przez Kupującego, w obecności przedstawiciela przewoźnika (o ile dotyczy).

  5.4.4. W przypadku zastrzeżeń co do ilości, jakości dostarczonego zboża, w momencie wydania go z samochodu przewoźnika, Kupujący pod rygorem utraty uprawnień do uznania reklamacji, zobowiązany jest wnieść stosowne zastrzeżenia do dokumentu potwierdzającego dostawę zboża i sporządzić protokół z udziałem pracownika przewoźnika, zawiadamiając niezwłocznie Sprzedawcę o swych zastrzeżeniach.

  5.4.5. Ostateczna cena sprzedanego zboża zależy od jego parametrów jakościowych, chyba, że Strony umówią się inaczej.

  5.5. Usług weterynaryjnych:

  5.5.1. Sprzedawca oferuje współpracującym hodowcom (Kupującym) możliwość skorzystania z usług lekarzy weterynarii, którzy mają ze Sprzedawcą podpisane umowy o współpracy.

  5.5.2. Jakość pracy lekarzy, w tym umiejętności prewencyjne, diagnostyczne oraz leczenie, podlegają każdorazowo ocenie Sprzedawcy oraz Kupującego.

  5.5.3. Współpracujący ze Sprzedawcą lekarze weterynarii prowadzą kompleksową dokumentację lekarską stad/grup zwierząt, nad którymi sprawują opiekę.

  5.5.4. W przypadku, gdy prowadzona/-e przez danego lekarza opieka/leczenie nie spełniają oczekiwań, bądź nie przynoszą efektów, Kupującemu przysługuje prawo do zmiany lekarza prowadzącego, w trakcie trwającego tuczu.

  5.5.5. Kupujący, w celu dokonania zmiany lekarza, jest zobligowany złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie wraz z informacją o nieosiągniętych, założonych efektach leczenia.

  5.5.6. Sprzedawca przed podjęciem decyzji o zmianie lekarza, poddaje kompleksowej analizie prowadzoną przez niego dokumentację, a także przeprowadza z nim wywiad.

  5.5.7. W przypadku uznania racji Kupującego, Sprzedawca zobligowany jest do zastąpienia obecnego lekarza weterynarii, innym lekarzem.

  5.6. Samochodów ciężarowych:

  5.6.1. Kupujący przedstawia Sprzedawcy pełną specyfikację każdego zakupywanego pojazdu.

  5.6.2. Sprzedawca składa dealerowi/producentowi pojazdów specyfikację pojazdu, a po otrzymaniu od niego zatwierdzenia konfiguracji, kontaktuje się z Kupującym w celu przedstawienia dalszych kroków postępowania.

  5.6.3. Strony ustalają ostateczne warunki sprzedaży.

  5.6.4. Zakupywane pojazdy są odbierane bezpośrednio z placu dealera/producenta przez Kupującego i to on ponosi odpowiedzialność za ich dostarczenie do miejsca przeznaczenia.

  5.7. Innych:

  5.7.1. W przypadku transakcji towarami/usługami niewymienionymi powyżej, Sprzedawca wraz z Kupującym ustalają wspólnie warunki transakcji, w tym także transportu, w sposób optymalny dla każdej ze Stron.

 1. Wszelkie uwagi co do braków ilościowych i jakościowych towarów/usług powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej. Sprzedawca dopuszcza możliwość zgłoszenia uwag w formie telefonicznej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku konieczności pozyskania specjalistycznych ekspertyz lub badań, których uzyskanie wymaga dłuższego czasu, Sprzedawca w terminie 7 dniu od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego poinformuje Kupującego o konieczności wydłużenia terminu na podjęcie decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji i jednocześnie określi przybliżoną datę jej podjęcia.
 3. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do ustalenia z Kupującym wysokości upustu na zakupiony towar lub do pokrycia kosztów, wynikających z naprawy/usunięcia przez Kupującego zaistniałej wady.
 4. W razie odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub mailowo), podając przyczyny odmowy uznania reklamacji. Nie zajęcie przez Sprzedawcę żadnego stanowiska wobec zgłoszonej reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 7, traktowane będzie przez Kupującego jako jej uwzględnienie w całości.
 5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest dowód wydania towaru (WZ), względnie list przewozowy lub inny równorzędny dokument przewozowy opatrzony datą odbioru i podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz Sprzedawcy/przedstawiciela przewoźnika. Do dostarczonego towaru Sprzedawca obowiązany jest dołączyć dokumenty niezbędne do identyfikacji towaru.
 6. Po zrealizowanej dostawie towaru/zrealizowaniu usługi Sprzedawca wystawia fakturę VAT, zawierającą warunki ustalone z Kupującym przed zrealizowaniem dostawy, np. w zawartej umowie, zamówieniu itp.
 7. Bieg terminu płatności określony na fakturze rozpoczyna się od daty dostawy. W przypadku, gdyby faktura nie dotarła przed ustalonym przez Strony przed dostawą terminem płatności, nie powoduje to wydłużenia terminu płatności. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom dostawy wynikającym z zawarcia lub wykonywania umowy sprzedaży, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego winy.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe u Kupującego albo u jego nabywców, które powstały z powodu wad towarów dostarczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe u Kupującego, albo u jego nabywców, jeżeli szkody te powstały z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności wskutek niewłaściwego użycia towaru, bądź zastosowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, bądź też szkoda była wynikiem niewłaściwego przechowywania towaru przez Kupującego.
 10. Strony jednocześnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi na zasadach wymienionych w art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 
IV. SIŁA WYŻSZA
 1. Strony zwalniają się z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeśli przyczyną tego były okoliczności siły wyższej takie jak: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki wewnętrzne, pożary, powodzie, epidemie, ograniczenia kwarantanny, eksplozja lub inne awarie niezależne od Strony, strajki personelu Stron, embargo, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne bądź inne okoliczności, na które Strony nie miały i nie mają wpływu. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej ma obowiązek w ciągu 24 godzin poinformować pisemnie drugą Stronę umowy o powodach uniemożliwiających jej wykonanie umowy. W przeciwnym wypadku Strona nie może zwolnić się z odpowiedzialności za niewykonanie umowy.
 2. Występowanie okoliczności siły wyższej i ich czas trwania powinny być udokumentowane stosownymi dokumentami.
 3. Jeśli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 7 dni, każda ze Stron umowy może ją wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI, CENY
 1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę na fakturze. Cena towaru na fakturze obejmuje koszty związane z dostarczeniem towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego, w tym koszty transportu, o ile dotyczy.
 2. Ceny sprzedaży są podawane w PLN lub w innych walutach, w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami.
 3. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń Stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
 4. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury, a w razie braku terminu płatności na fakturze w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, a także w przypadkach ustalonych przez Stron, Sprzedawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności przed dostawą towaru albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 6. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 7. Strony transakcji dopuszczają wzajemne potrącenia wierzytelności, do wysokości wierzytelności niższej.
 
VI. ZWROTY TOWARÓW
 1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towarów.
 2. W przypadku niezgodności towaru zamówionego z towarem dostarczonym Kupującemu, a także wystąpieniem wad, Strony będą dążyć do porozumienia, na podstawie którego Sprzedawca zrekompensuje Kupującemu różnicę poprzez zmniejszenie ceny za zakupiony towar o wartość niezgodności.
 3. Wystawienie faktury korygującej zgodnie z OWS stanowi element uzgodnienia /spełnienia warunków korekty (tzw. domniemana akceptacja uzgodnienia/spełnienia warunków korekty) jeżeli w dniu wystawienia korekty Kupujący nie zgłosi sprzeciwu co do wystawionej korekty poprzez wysłanie wiadomości na adres faktury@venneker.pl.
 4. W przypadku braku sprzeciwu, na podstawie przyjętych do wiadomości i zaakceptowanych OWS, przyjmuje się, że Strony uzgodniły warunki korekty i okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest miesiąc, w którym dana korekta jest wystawiona.
 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorom wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.
 2. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność: dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzieli Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 100% ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
 5. Wszelkie spory wynikające z tytułu dokonywanych pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Strony wnoszącej powództwo.
 6. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli Strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych warunków.
 7. W zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.
 
VIII. POZOSTAŁE

O ile Strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy Stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru, po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technologicznej / technicznej odnośnie do wykorzystania towaru).

 

WEJŚCIE W ŻYCIE

Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie dla wszystkich transakcji sprzedaży dokonywanych pomiędzy Stronami od dnia 01.08.2022 r.